Σκοπός και Κλάδοι Ασφάλισης

Το ΤΕΑ Ομίλου Πειραιώς ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2020 ως Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και αποσκοπεί στην παροχή συμπληρωματικής ασφαλιστικής προστασίας, πέραν της παρεχόμενης από την κύρια και επικουρική κοινωνική ασφάλιση. Αποτελεί ταμείο προαιρετικής συμμετοχής, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι του Ομίλου με σχέση έμμισθης εντολής ή με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου.

Για την επίτευξη του σκοπού του, το ΤΕΑ προσφέρει τους παρακάτω κλάδους ασφάλισης:

Συνταξιοδοτικές παροχές-Κλάδος Α

Περιλαμβάνονται οι παροχές για την κάλυψη των ασφαλιστικών κινδύνων γήρατος,αναπηρίας και απώλειας ζωής. Οι παροχές αυτές θα καταβάλλονται στους δικαιούχους με τη μορφή εφάπαξ.

Το ασφαλιστικό πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα καθορισμένης εισφοράς (“Defined Contribution Plan”), στο οποίο η συνταξιοδοτική παροχή αποτελείται από τις:

  • Εισφορές του εργοδότη ή/και του εργαζόμενου,και
  • Αποδόσεις επενδύσεων

Συμπληρωματικές παροχές Ζωής και Υγείας-Κλάδος Β

  • Παροχές Υγείας: Περιλαμβάνονται οι πρόσθετες παροχές ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάλυψη των δαπανών υγείας του ασφαλισμένου και των εξαρτώμενων μελών του.
  • Παροχές Ζωής: Περιλαμβάνονται οι παροχές εφάπαξ που χορηγούνται λόγω απώλειας ζωής ή μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας, επιπλέον των συνταξιοδοτικών παροχών του κλάδου Α.