Αρχές λειτουργίας

Η λειτουργία του ΤΕΑ του Ομίλου Πειραιώς υπόκειται στις παρακάτω αρχές:

Αρχή της συνετής διαχείρισης

Το Ταμείο αναγνωρίζει και καταγράφει τους κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν την επίτευξη των σκοπών του. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να προέρχονται τόσο από εσωτερικούς όσο και από εξωτερικούς παράγοντες, όπως αλλαγές στο οικονομικό και νομικό περιβάλλον. Οι διαχειριστικές διαδικασίες θεσπίζονται με σύνεση, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα για την αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων.

Αρχή της ίσης μεταχείρισης

Οι λειτουργικές διαδικασίες αντιμετωπίζουν όλα τα μέλη με πνεύμα ισότητας. Δεν επιτρέπονται οι επιλεκτικές λειτουργικές διαδικασίες μεταξύ μελών που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις με αποτέλεσμα το όφελος ορισμένων μελών εις βάρος άλλων μελών. Επίσης δεν επιτρέπεται ο αποκλεισμός προσώπων που έχουν δικαίωμα να υπαχθούν στο Ταμείο.

Αρχή της διαφάνειας

Οι λειτουργικές διαδικασίες είναι διαφανείς και βρίσκονται πάντα μέσα στα πλαίσια των νομικών ρυθμίσεων της πολιτείας, των κανονιστικών ρυθμίσεων της εποπτείας και του καταστατικού του Ταμείου. Κάθε μέλος έχει δικαίωμα ενημέρωσης:

  • για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του Ταμείου,
  • για τις οικονομικές, τεχνικές και λοιπές παραμέτρους της ασφαλιστικής του σχέσης,
  • για τους κανόνες που διέπουν το καθεστώς ασφάλισής του στο Ταμείο,
  • για το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση διακοπής της απασχόλησης του ή αλλαγής της επαγγελματικής του δραστηριότητας ή διαγραφής του από το Ταμείο,
  • για την χρηματοοικονομική κατάσταση του Ταμείου.

Επενδύσεις

Επενδυτικές Αρχές

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου, ο οποίος ενσωματώνει τις επενδυτικές αρχές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της συνετής - συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνονται οι επενδυτικοί στόχοι του Ταμείου με έμφαση στην ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων που έχουν επενδυθεί. Το γενικότερο πλαίσιο διακυβέρνησης των επενδύσεων αποτελείται από ένα συνεκτικό πλαίσιο, με διακριτούς ρόλους. Συγκεκριμένα:

Διοικητικό Συμβούλιο: ανώτατο και εκτελεστικό όργανο του Ταμείου
Επενδυτική Επιτροπή: με συμβουλευτικές, μη εκτελεστικές αρμοδιότητες
Διαχειριστής Επενδύσεων: υπεύθυνος για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής σύμφωνα με τον Κανονισμό Επενδύσεων, το πλαίσιο της Δήλωσης Αρχών Επενδυτικής Πολιτικής και τις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας
Θεματοφύλακας: φυλάσσει τους τίτλους και διεκπεραιώνει τις συναλλαγές των επενδύσεων του ΤΕΑ
Διαχειριστής Κινδύνων: υπεύθυνος για την ανάδειξη όλων των θεμάτων που ενέχουν χρηματοοικονομικό κίνδυνο

“Η επενδυτική λειτουργία παρακολουθείται διαρκώς από την Επενδυτική Επιτροπή και εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, παρέχοντάς της τη μέγιστη δυνατή απόδοση σε σχέση με το αναλαμβανόμενο ρίσκο”

“Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, η επενδυτική στρατηγική επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία έτη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των αγορών”

Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης

Η Επενδυτική Επιτροπή πιστεύει ότι οι περιβαλλοντικοί και κοινωνικοί παράγοντες καθώς και οι παράγοντες εταιρικής διακυβέρνησης (ESG factors), έχουν επίδραση στον κίνδυνο και την απόδοση του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Για αυτόν τον λόγο αναμένει από τους Διαχειριστές Επενδύσεων, να έχουν ενσωματώσει τους παράγοντες αυτούς στις επενδυτικές αναλύσεις τους και στην λήψη των επενδυτικών τους αποφάσεων.

Η Επενδυτική Επιτροπή, με την συμβολή του Συμβούλου Επενδυτικών Θεμάτων Γενικής Φύσεως, αξιολογεί τακτικά τον τρόπο και τη μεθοδολογία μέσω της οποίας συνεκτιμώνται περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα και θέματα διακυβέρνησης από τον Διαχειριστή Επενδύσεων.