Διοίκηση

Το Ταμείο διοικείται βάσει του Καταστατικού του, από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι 7μελές και έχει 4ετή θητεία. Το Δ.Σ. έχει την ευθύνη για την ορθή τήρηση των προβλέψεων του καταστατικού και του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Ενδεικτικά στην ευθύνη του είναι η διαχείριση των εισφορών και παροχών των μελών, η αναλογιστική λειτουργία, η λειτουργία του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, οι επενδύσεις, καθώς και η ενημέρωση των μελών.

Οι αρμοδιότητες των Οργάνων, Υπηρεσιών και Επιτροπών του ΤΕΑ, καθορίζονται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Το Δ.Σ. προκειμένου να διασφαλίσει τη συνέχεια των λειτουργιών του Ταμείου διορίζει Θεματοφύλακα, Διαχειριστή επενδύσεων, Αναλογιστή και Διαχειριστή του Ταμείου για την εκτέλεση αυτών των λειτουργιών.

Η σύνθεση του Δ.Σ. του ΤΕΑ είναι η εξής:

Ονοματεπώνυμο Θέση Σύντομο Βιογραφικό
Γεωργόπουλος Γεώργιος Πρόεδρος Προβολή
Κατσουράνης Γεώργιος Αντιπρόεδρος Προβολή
Μαρινόπουλος Γεώργιος Γενικός Γραμματέας Προβολή
Αρβανίτης Αθανάσιος Μέλος Προβολή
Καραγιάννη Μαρία Μέλος
Κομπόπουλος Αδριανός Ευάγγελος Μέλος Προβολή
Μπαμπλέκος Ηρακλής Μέλος Προβολή
Αρβανίτης Ευάγγελος Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Γεωργακόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Κεσόγλου Παναγιώτης Αναπληρωματικό Μέλος
Κουβέλη Ευανθία Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Λιούμπας Γεώργιος Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Μουλακάκης Στυλιανός Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή
Παλίλη Ευδοκία Αναπληρωματικό Μέλος Προβολή