Συνταξιοδοτικές παροχές - Κλάδος Α

Για κάθε μέλος του ΤΕΑ δημιουργείται Ατομικός Λογαριασμός Εφάπαξ Παροχών. Ο Ατομικός Λογαριασμός περιλαμβάνει το σύνολο των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών (τακτικών και έκτακτων) του ασφαλισμένου και τις καθαρές αποδόσεις επενδύσεων, αφαιρουμένων των εξόδων θεματοφυλακής και διαχειριστή επενδύσεων.

Η παροχή είναι ίση με το σύνολο του Ατομικού Λογαριασμού και καταβάλλεται εφάπαξ όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώσει τις παρακάτω προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος.

Προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος

Ο ασφαλισμένος ή οι κληρονόμοι του, δικαιούνται εφάπαξ παροχή από το Ταμείο εφόσον συντρέχει μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Συνταξιοδότηση από φορέα κύριας ασφάλισης δημοσίου δικαίου (κανονικής ή πρόωρης λόγω γήρατος, μόνιμης ή προσωρινής αναπηρίας κλπ) ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.
 • Εφόσον έχει συμπληρώσει μία εκ των κάτωθι προϋποθέσεων:
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των 58 ετών με ελάχιστο χρόνο ασφάλισης 2 έτη στο ΤΕΑ
  • Συμπλήρωση της ηλικίας των 54 ετών και άνω εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 5 έτη
  • Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ
 • Απώλεια ζωής του ασφαλισμένου, ανεξαρτήτως ηλικίας και ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης στο Ταμείο.

Σε περίπτωση που ένα μέλος κατά την αποχώρησή του από τον Όμιλο δεν ικανοποιεί τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να περιμένει μέχρι να συμπληρωθούν ανάλογα τα έτη για να λάβει την παροχή του.
Κατ' εξαίρεση, εάν ο ατομικός λογαριασμός είναι μικρότερος από το όριο των €2.273,73* μπορεί να λάβει άμεσα το ποσό.
*Το ποσό αυτό ισχύει για το 2024 και αναπροσαρμόζεται ετησίως με το μέσο ετήσιο γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Επιπλέον ισχύει η διαδοχική ασφάλιση, σε περίπτωση που ένα μέλος ασφαλιστεί σε άλλο ΤΕΑ μετά την αποχώρησή του από τον Όμιλο, καθώς έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει τα δικαιώματά του στο νέο ΤΕΑ.

Αποχώρηση από το ΤΕΑ ή αλλαγή επαγγέλματος

Ειδικά για τα μέλη που αλλάζουν επαγγελματική δραστηριότητα ή διαγράφονται οικειοθελώς από το ΤΕΑ πριν τη συμπλήρωση των παραπάνω προϋποθέσεων, αποδίδεται εφάπαξ παροχή, η οποία αποτελείται από:

 • To 100% των εισφορών του εργαζόμενου (τακτικών ή έκτακτων)
 • Ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών, ανάλογο με το χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
Χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο Ποσοστό
έως 3 έτη 0%
3 συμπληρωμένα έτη 100%

Το ποσό του συσσωρευθέντος κεφαλαίου που δεν δικαιούται ο ασφαλισμένος σύμφωνα με τα παραπάνω κατά τον χρόνο της αποχώρησης του, θα αξιοποιείται για την κάλυψη μελλοντικών εργοδοτικών εισφορών είτε τακτικών ή έκτακτων για τη κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ταμείου.

Η εφάπαξ παροχή καταβάλλεται στον ασφαλισμένο με απόφαση του ΔΣ, έπειτα από αίτησή του. Ο Ατομικός Λογαριασμός του ασφαλισμένου ρευστοποιείται εντός ενός μηνός από την έκδοση της απόφασης.