Εισφορές

Τακτικές εισφορές εργοδότη

Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο με 2% των μηνιαίων μικτών αποδοχών του μέλους, για 14 μήνες (12 μισθοί και Δώρο Χριστουγέννων, Δώρο Πάσχα, Επίδομα αδείας).

Έκτακτες εισφορές εργοδότη

Καταβάλλονται μετά από σχετική γραπτή ειδοποίηση προς το TEA και έπειτα από σχετική έγκριση από το Δ.Σ.

Τακτικές εισφορές εργαζομένων

Κάθε μέλος δικαιούται να καταβάλλει μηνιαία προαιρετικές εισφορές δηλώνοντας προς το TEA το ποσοστό που επιθυμεί να καταβάλλει, με τον περιορισμό ότι αυτό δε ξεπερνά το 20% των μικτών αποδοχών. Το μέλος έχει τη δυνατότητα τροποποίησης του ποσοστού της μηνιαίας εισφοράς έως και δύο φορές το χρόνο. Η παρακράτηση της εισφοράς γίνεται αυτόματα μέσω της μισθοδοσίας.

Έκτακτες εισφορές εργαζομένων

Οι έκτακτες εισφορές δηλώνονται με αίτηση από το μέλος προς το TEA, εξουσιοδοτώντας τον εργοδότη να παρακρατεί την έκτακτη εισφορά από τη μισθοδοσία του και να την αποδίδει στο TEA εντός προθεσμίας που θέτει το Δ.Σ και έως 2 φορές το χρόνο.