Συμπληρωματικές παροχές Ζωής και Υγείας - Κλάδος Β

Δικαιούχοι των Συμπληρωματικών Παροχών δύνανται να είναι και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας (σύζυγος, τέκνα), κάθε άμεσα ασφαλισμένου του Κλάδου Α.

Παροχές Υγείας

Καλύπτει παροχές ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για κάλυψη των δαπανών υγείας του ασφαλισμένου και των εξαρτώμενων μελών του.

  • Παροχή για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης, σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, από ασθένεια ή ατύχημα και ειδικότερα για χρήση δωματίου και τροφής, αμοιβές χειρούργων και αναισθησιολόγων, καθώς και για λοιπές Νοσοκομειακές δαπάνες.
  • Παροχή χειρουργικού και νοσοκομειακού επιδόματος στην περίπτωση που δεν προσφέρεται παροχή για δαπάνες νοσοκομειακής περίθαλψης. (Μόνο σε δημόσια νοσοκομεία)
  • Παροχή για δαπάνες εξωνοσοκομειακής περίθαλψης από ασθένεια ή ατύχημα και ειδικότερα για Ιατρικές Επισκέψεις, Διαγνωστικές Εξετάσεις, Αγορά Φαρμάκων και φυσιοθεραπείες.
  • Παροχή για επίδομα μητρότητας στις περιπτώσεις τοκετού.
  • Παροχές ιατρικής υποστήριξης και επείγουσας μεταφοράς ασθενούς.
  • Παροχή πακέτου προληπτικών εξετάσεων (check up) μια μόνο φορά ανά ασφαλιστικό έτος.

Δικαιούχοι των Κλάδων Συμπληρωματικών Παροχών δύνανται να είναι και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμένου του Κλάδου Α, που περιοριστικά θεωρούνται ο/η σύζυγος και τα τέκνα.

Προϋποθέσεις Χορήγησης Παροχών Υγειονομικής Περίθαλψης

Οι παροχές χορηγούνται εφόσον το μέλος έχει προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται από την αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των αποζημιώσεων.

Παροχές Ζωής

Αποδίδονται σε μορφή εφάπαξ στις περιπτώσεις απώλειας ζωής και μόνιμης μερικής ή ολικής ανικανότητας και είναι ίσες με πολλαπλάσιο των μηνιαίων μισθών των μελών.

Προϋποθέσεις Χορήγησης Παροχών
  • Απώλεια Ζωής. Σε περίπτωση απώλειας ζωής η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Κανονισμό Παροχών.
  • Μόνιμη Ανικανότητα. Η παροχή μόνιμης ανικανότητας χορηγείται εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος έχει προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες που απαιτούνται από την αντασφαλιστική επιχείρηση που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωση των αποζημιώσεων.

Ποσό παροχών Ζωής και Υγείας

Με απόφαση του Δ.Σ. του TEA Ομίλου Πειραιώς, που τροποποιεί τον Κανονισμό Παροχών, καθορίζονται κάθε φορά το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης των παροχών, καθώς και τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά και διαδικασίες που απαιτούνται για τον υπολογισμό, έγκριση και καταβολή των παροχών.

Το ύψος των καταβληθέντων παροχών θα προσδιορίζεται από την αντασφαλίστρια εταιρεία και δεν θα μπορεί σε καμία περίπτωση να ξεπερνάει το ποσό που θα καθορίζεται για κάθε περίπτωση από αυτήν.