Ο θεσμός των ΤΕΑ

Ο θεσμός των ΤΕΑ παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα. Τα ΤΕΑ είναι μια ξεχωριστή νομική οντότητα, με δικό τους καταστατικό, και τα περιουσιακά τους στοιχεία είναι διαχωρισμένα από αυτά της εταιρίας. Τα ΤΕΑ έχουν ξεχωριστό Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο εποπτεύει τη λειτουργία και αξιολογεί την απόδοσή τους.

Χαρακτηριστικά των ΤΕΑ

 • Ρυθμίζουν τις δραστηριότητές τους μέσα από σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες
 • Αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
 • Ιδρύονται προαιρετικά ανά επιχείρηση ή κλάδο/κλάδους εργαζομένων
 • Έχουν σκοπό να παρέχουν στα μέλη τους κάλυψη επιπλέον από αυτή που παρέχεται από την κοινωνική ασφάλιση (επιπλέον εφάπαξ, επιπλέον σύνταξη κλπ)
 • Λειτουργούν με βάση το κεφαλαιοποιητικό σύστημα και όχι με βάση το αναδιανεμητικό σύστημα όπως πχ λειτουργεί η υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση
 • Τα ΤΕΑ συνταξιοδοτικών παροχών αποτελούν μια μορφή μακροχρόνιας και συμφέρουσας αποταμίευσης

Πλεονεκτήματα των ΤΕΑ

Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι ένας καταξιωμένος θεσμός παγκοσμίως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ΤΕΑ αποτελούν έναν από τους μεγαλύτερους κλάδους συμπληρωματικής ασφάλισης.

Διαφάνεια και Διασφάλιση δικαιωμάτων

 • Εποπτεύονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
 • Ελέγχονται από την ανεξάρτητη Εθνική Αναλογιστική Αρχή
 • Ελέγχονται για τις επενδύσεις τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
 • Διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και τη βιωσιμότητα του Ταμείου μακροπρόθεσμα
 • Εγγυώνται τη διαφάνεια μέσω της Υποχρεωτικής Δημοσίευσης των Οικονομικών στοιχείων

Ασφάλεια

 • Έχουν διαφανές σύστημα διακυβέρνησης, με πλήρως καθορισμένες αρμοδιότητες και επαγγελματική καταγραφή παρακολούθηση και διαχείριση όλων των συναφών κινδύνων με τη λειτουργία τους.
 • Η επενδυτική πολιτική που ακολουθούν οριοθετείται από συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις, καταγράφεται στον Κανονισμό Επενδύσεων, επικοινωνείται στα μέλη και παρακολουθείται σε τακτά διαστήματα από επαγγελματίες του χώρου
 • Αυστηρές κυρώσεις εγγυώνται την ορθή διαχείριση του ταμείου

Ενημέρωση

 • Τα μέλη έχουν σε πραγματικό χρόνο πρόσβαση μέσω του ιστότοπου του ΤΕΑ, σε όλη την πληροφόρηση που σχετίζεται τόσο με τις συναλλαγές τους όσο και την ανάλυση των επενδύσεών τους
 • Τα μέλη ενημερώνονται υποχρεωτικά, μέσω ατομικού δελτίου, για τα οικονομικά τους δεδομένα, τις παροχές, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σε ετήσια βάση