Επενδύσεις

Η επενδυτική πολιτική καθορίζεται με βάση τον επενδυτικό κανονισμό του Ταμείου. Την υλοποίηση της επενδυτικής στρατηγικής έχει αναλάβει η Πειραιώς Asset Management AΕΔΑΚ. Οι επενδύσεις των κεφαλαίων του Ταμείου επιλέγονται σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής διαχείρισης και της διασποράς, ώστε να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση των επενδυτικών κινδύνων.

Ενεργητικό ΤΕΑ

Τα μέλη του ΤΕΑ μπορούν να συνδεθούν στον ατομικό τους λογαριασμό για να δούν την αξία του.

Η αποτίμηση του ενεργητικού του ΤΕΑ, σύμφωνα με τους κανόνες του Άρθρου 4 του Νόμου 3532 του 2014, γίνεται στην εύλογη αξία του.

Οι 30 τελευταίες αποτιμήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα:

Ημερομηνία Αξία Ενεργητικού ΤΕΑ Ομίλου Πειραιώς
Δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα