Πλεονεκτήματα

Ενδυνάμωση συνταξιοδοτικού εισοδήματος

Τα μέλη έχουν την δυνατότητα να αποταμιεύσουν μακροχρόνια και αποτελεσματικά με επαγγελματική διαχείριση των επενδύσεων τους.

Σημαντικά φορολογικά κίνητρα

  • Οι εισφορές (τακτικές και έκτακτες) εκπίπτουν φορολογικά κατά 100%, και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα του μέλους σύμφωνα με τον ισχύον φορολογικό καθεστώς
  • Η εφάπαξ συνταξιοδοτική παροχή δεν φορολογείται και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο

Εταιρικές εισφορές

Με την εγγραφή στο ΤΕΑ, ο Όμιλος καταβάλει αυτόματα στο συνταξιοδοτικό λογαριασμό του μέλους επιπλέον 2% του μισθού του, χωρίς να απαιτεί εισφορές.

Συμπληρωματικές παροχές υγείας

Καλύπτονται δαπάνες υγείας του ασφαλισμένου και των εξαρτώμενων μελών του, όπως νοσοκομειακή και εξωνοσοκομειακή περίθαλψη, επίδομα μητρότητας, checkup, συμβουλευτικές υπηρεσίες 24ώρης εξυπηρέτησης κ.α. O Όμιλος καλύπτει πλήρως το κόστος της παροχής αυτής για τον εργαζόμενο και για τα εξαρτώμενα μέλη που είναι ασφαλισμένα ως εξαρτώμενα του εργαζόμενου στον ΕΦΚΑ.

Συμπληρωματικές παροχές ζωής

Η παροχή είναι πολλαπλάσιο του μισθού του μέλους και καταβάλλεται σε περιπτώσεις απώλειας ζωής και μόνιμης ολικής ή μερικής αναπηρίας. O Όμιλος καλύπτει πλήρως το κόστος της παροχής αυτής.

Άμεση πρόσβαση και πλήρης εικόνα της επένδυσης

Τα μέλη έχουν ανά πάσα στιγμή ηλεκτρονική πρόσβαση στην επενδυτική τους μερίδα και πλήρη ενημέρωση για την τοποθέτηση των επενδύσεων, με τη χρήση του προσωπικού τους κωδικού.Το Ταμείο προβλέπει την πλήρη δημοσιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, αναλογιστικών μελετών βιωσιμότητας και των επενδυτικών πολιτικών και μέσων.

Δείτε εδώ το φυλλάδιο με τα πλεονεκτήματα.