Συχνές Ερωτήσεις

Γενικά

Στην ασφάλιση του ΤΕΑ μπορούν να ενταχθούν μόνο οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του Ομίλου Πειραιώς που έχουν έμμισθη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Ειδικά για τις παροχές ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπάρχει δυνατότητα να ασφαλίζονται και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμένου.

Στο ΤΕΑ μπορούμε να εγγραφούμε οποιαδήποτε στιγμή συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο site του TEA και στη συνέχεια αποστέλλοντάς την με πρωτότυπη υπογραφή στην έδρα του ΤEA Ομίλου Πειραιώς: Πανεπιστημίου 25-29, 2ος όροφος, 105 64 Αθήνα.

Με την εγγραφή στο ΤΕΑ εντασσόμαστε αυτόματα στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Η ένταξη στο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι προαιρετική αλλά προσφέρεται και καλύπτεται από τον εργοδότη, καθώς έχει μόνο εργοδοτικές εισφορές.

Η δήλωση μεταβολής στοιχείων γίνεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ.

Τα στελέχη του ΤΕΑ και οι εξωτερικοί του συνεργάτες (ΑΟΝ & ΝΝ).

Συνταξιοδοτικό Πρόγραμμα

Η εισφορά του ασφαλισμένου είναι ελεύθερη και ανάλογη με το εφάπαξ ποσό σύνταξης που επιθυμεί να χτίσει.
Μπορεί να είναι από μηδενική (επιλογή ποσοστού συμμετοχής 0%) έως και 20% (ακέραιος αριθμός) στο μικτό μηνιαίο μισθό, επί 14 φορές ετησίως.
Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές είναι 2% στο μικτό μηνιαίο μισθό, επί 14 φορές ετησίως (συμπεριλαμβάνονται μισθοδοσίες δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας).

 • Οι εισφορές (τακτικές και έκτακτες) απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς
 • Το χρηματικό ποσό που λαμβάνουμε εφάπαξ (κεφάλαιο και αποδόσεις) είναι αφορολόγητο και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία του Ατομικού του Λογαριασμού μέσω της πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ.

Το ποσοστό της εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί, να αυξηθεί ή να μειωθεί, έως και δύο φορές το χρόνο, με υποβολή αίτησης μεταβολής ηλεκτρονικά στο site. Συγκεκριμένα για αιτήσεις που κατατίθενται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου η μεταβολή πραγματοποιείται τον επόμενο Ιούλιο, και για αιτήσεις από την 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου, τον επόμενο Ιανουάριο.

Ναι μπορούν να πραγματοποιηθούν έκτακτες καταβολές, έως δυο φορές το χρόνο.

Κάθε ασφαλισμένος του TEA θεμελιώνει το δικαίωμα να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει μια εκ των υποθέσεων (άρθρο 29, παρ. 1, (α) έως (γ), του Κανονισμού Παροχών):

 • Συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον κύριο φορέα ασφάλισης του.
 • Συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 2 έτη
 • Συμπληρώσει την ηλικία των 54 ετών και άνω, με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 5 έτη
 • Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ
 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο.

Σε περίπτωση αποχώρησης από το ΤΕΑ, υπάρχει δικαίωμα επανένταξης αλλά δεν θα ισχύουν οι παραπάνω ευνοϊκοί όροι.

Εφόσον ο ασφαλισμένος πληροί μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις,λαμβάνει το σύνολο του Ατομικού Λογαριασμού του, ο οποίος περιλαμβάνει:
(α) τις τακτικές εργοδοτικές εισφορές
(β) τις προαιρετικές εισφορές ασφαλισμένου μέλους
(γ) τις έκτακτες εργοδοτικές εισφορές και τις έκτακτες εισφορές μέλους
(δ) τις αποδόσεις που αντιστοιχούν έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής

Περιπτώσεις ασφάλισης στο ΤΕΑ για 3 έτη και κάτω
 • Είμαι ασφαλισμένος 1,5 έτος στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής, όταν συνταξιοδοτηθεί από τον κύριο φορέα ασφάλισής του.
 • Είμαι ασφαλισμένος 1,5 έτος στο ΤΕΑ, αποχωρώ από την Τράπεζα και δε λαμβάνω σύνταξη από κύριο φορέα ασφάλισης. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων το αργότερο στα 67 με τη λήψη της εθνικής σύνταξης. Σήμερα ισχύει ότι πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης για τη λήψη της εθνικής σύνταξης.
 • Είμαι ασφαλισμένος 2 έτη στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων, είτε στα 58 έτη ηλικίας του με 2 έτη ασφάλισης ή κατά την συνταξιοδότησή του από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
 • Είμαι ασφαλισμένος 3 έτη στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων, είτε στα 58 έτη ηλικίας του ή κατά την συνταξιοδότησή του από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται εφάπαξ παροχή, η οποία συνίσταται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου που έχει συσσωρευθεί στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου. Το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο του χρόνου ασφάλισης στο ταμείο και καθορίζεται ως εξής:

 • 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που προκύπτει από τις εισφορές του μέλους, τακτικές και έκτακτες και
 • 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που προκύπτει από τις εργοδοτικές εισφορές στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί 3 έτη ασφάλισης στο ταμείο. Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί 3 έτη ασφάλισης, το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών είναι μηδενικό.

Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση από τον Όμιλο Πειραιώς ένα μέλος δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, θα πρέπει να περιμένει μέχρι να τις συμπληρώσει για να λάβει την παροχή του. Κατ' εξαίρεση, αν ο ατομικός λογαριασμός είναι μικρότερος από €2.273,73* μπορεί να την λάβει άμεσα.
*Το ποσό αυτό ισχύει για το 2024 και αναπροσαρμόζεται ετησίως με το μέσο ετήσιο γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

H επενδυτική στρατηγική του ταμείου υλοποιείται από την θυγατρική του Ομίλου, Πειραιώς ΑΕΔΑΚ Asset Management, σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής/συνετής διαχείρισης, διασποράς και ποιότητας των επενδυτικών επιλογών. Το ταμείο υπόκειται σε αυστηρή εποπτεία από 3 δημόσιους φορείς, τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Καλύψεις Ασφάλισης Ζωής και Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης

Εξαρτώμενα μέλη του κάθε άμεσα ασφαλισμένου του Κλάδου Παροχών (Β), δύνανται να είναι ο/η σύζυγος και τα τέκνα.
Ειδικά τα τέκνα ασφαλίζονται από 14 ημερών μέχρι την ηλικία των 28 ετών.

Μπορείτε να ασφαλίσετε την/τον σύζυγο και τα τέκνα σας από 14 ημερών μέχρι 28 ετών, δηλώνοντας τα online στον ατομικό σας λογαριασμό.

 • Η ασφάλιση είναι δωρεάν για τα μέλη που είναι εξαρτώμενα στην δική σας μερίδα ΕΦΚΑ. Ειδικά για τα τέκνα η δωρεάν κάλυψη μετά τα 20 ισχύει μόνο αν σπουδάζουν και μέχρι τα 25. Για την δωρεάν ασφάλιση απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών.
 • Σε περίπτωση που κάποιο μέλος δεν ικανοποιεί τα κριτήρια για δωρεάν κάλυψη, μπορείτε να το ασφαλίσετε με μηνιαία εισφορά €18,81. Δεν απαιτείται προσκόμιση δικαιολογητικών.
  Ειδικά για τα τέκνα από την ηλικία 25 ετών έως 28 μπορείτε αν επιθυμείτε να τα ασφαλίσετε με μηνιαία εισφορά €18,81 χωρίς προσκόμιση δικαιολογητικών.
 • Η ασφάλιση είναι προαιρετική και μπορείτε να την σταματήσετε όποτε θελήσετε.
Οποιαδήποτε αλλαγή επηρεάζει την δική σας κάλυψη ή των καλυπτόμενων μελών (πχ προσθήκη καλυπτόμενου μέλους ή τερματισμός κάλυψης), θα ισχύσει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα.

Για την δωρεάν κάλυψη εξαρτώμενων μελών στη συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θα πρέπει να μας στείλετε Βεβαίωση ΕΦΚΑ.

Ειδικά για την δωρεάν κάλυψη των τέκνων από την ηλικία των 20 ετών και μέχρι τα 25 έτη, απαιτείται επιπλέον Πιστοποιητικό Σπουδών, για κάθε έτος φοίτησης.

Αν δεν έχει γίνει προσκόμιση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών μέχρι την οριζόμενη προθεσμία, η κάλυψη θα γίνει με εισφορά και θα επανέλθει σε δωρεάν από τον μήνα που έπεται την προσκόμισή τους.

Βεβαίωση ΕΦΚΑ

Για όλα τα μέλη με δωρεάν κάλυψη απαιτείται αντίγραφο Ατομικών Στοιχείων ΕΦΚΑ όπου να φαίνονται τα στοιχεία σας και τα εξαρτώμενα σε εσάς μέλη. Ειδικά για τους ασφαλισμένους στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ – ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (τον κύριο φορέα ασφάλισης των τραπεζοϋπαλλήλων, που έχει ενταχθεί στον ΕΦΚΑ), η δωρεάν ασφάλιση γίνεται μόνο εάν παρακρατείται αντίστοιχη εισφορά από την μισθοδοσία της εργοδότριας εταιρείας.

Το αντίγραφο Ατομικών Στοιχείων ΕΦΚΑ, στέλνεται και στο ΤΕΑ και στην μισθοδοσία για να κάνει την αντίστοιχη παρακράτηση με email.

Πως βγάζω αντίγραφο των Ατομικών μου Στοιχείων ΕΦΚΑ;

Χρειαζόμαστε μια εκτύπωση της σελίδας του ΕΦΚΑ όπου να φαίνονται τα στοιχεία σας και ο πίνακας με τα εξαρτώμενα σε εσάς μέλη.

Για να μπείτε στην σχετική σελίδα του ΕΦΚΑ, ανοίξτε το https://www.idika.org.gr/EfkaServices/Application/MyDashboard.aspx → ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET → Εισαγωγή κωδικών & ΑΦΜ/ΑΜΚΑ

Στο πεδίο «Στοιχεία Ασφάλισης», θα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται το ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΓΑΕ και στη στήλη «ΑΙ» (ασφαλιστική ικανότητα) των εξαρτώμενων μελών να υπάρχει η ένδειξη (√). Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να προσκομιστεί βεβαίωση από υποκατάστημα ΕΦΚΑ ότι ο άμεσα ασφαλισμένος καθώς και τα προστατευόμενα μέλη του υπάγονται στο ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΓΑΕ.

Τι κάνω αν τα εξαρτώμενα μέλη δεν εμφανίζονται σωστά καταχωρημένα στον ΕΦΚΑ;

Σε περίπτωση που τα εξαρτώμενα μέλη δεν εμφανίζονται σωστά καταχωρημένα στον ΕΦΚΑ μπορείτε να τα διορθώσετε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el/asphalistike-ikanoteta (ερωτήσεις 8 & 11)
 2. Τηλεφωνική επικοινωνία στον ΕΦΚΑ με βάση τον τόπο κατοικίας https://www.efka.gov.gr/mathepouanikeis.php για τη διαδικασία αποστολής/προσκόμισης των δικαιολογητικών

Πιστοποιητικό Σπουδών.

Για την δωρεάν κάλυψη εξαρτώμενων τέκνων από 20 μέχρι 25 ετών, απαιτείται πιστοποιητικό φοίτησης σε αναγνωρισμένες από το Ελληνικό κράτος Ανώτατες ή Ανώτερες σχολές, για κάθε έτος φοίτησης. Το πιστοποιητικό θα πρέπει να μας το στείλετε με email στο TEApiraeus@aonsolutions.gr μέχρι τον επόμενο μήνα της έναρξης της ασφάλισης του τέκνου στο ΤΕΑ και ως τις 31/10 για τα επόμενα έτη φοίτησης.

Πως βγάζω πιστοποιητικό σπουδών;

Το πιστοποιητικό σπουδών μπορεί να το προμηθευτεί το τέκνο από την γραμματεία της σχολής, ή ηλεκτρονικά από το gov.gr.

Από την 1η Απριλίου 2022 έχει ενταχθεί στο Ταμείο η ιδιωτική ασφάλιση ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, με αντασφαλίστρια εταιρεία την ΝΝ Ελλάς

Παροχές Υγείας

Οι παροχές, οι συνεργαζόμενοι ιατροί και νοσοκομεία, καθώς και οι διαδικασίες αποζημίωσης παραμένουν ίδιες με αυτές που είχατε προηγουμένως.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Συμβουλευτικό και Συντονιστικό Κέντρο 24ωρης Εξυπηρέτησης της NN Hellas στο 2109506900, αναφέροντας τον αριθμό αντασφάλισης του ΤΕΑ ΟΑ7000.

Από το τηλεφωνικό κέντρο παρέχονται:

 • Συντονισμός της πρωτοβάθμιας περίθαλψης του ασφαλισμένου
 • Αρωγή στην ανεύρεση του καταλληλότερου για κάθε περίπτωση ιατρού, διαγνωστικού κέντρου ή νοσηλευτικού ιδρύματος
 • Συντονισμός της υγειονομικής μεταφοράς του ασφαλισμένου από το σπίτι στο νοσοκομείο εφόσον το επιβάλλει η κατάσταση της υγείας του
 • Συντονισμός τακτικής παρακολούθησης ιατρικών ενεργειών, σε περιπτώσεις χρόνιων προβλημάτων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του ασφαλισμένου, η οποία σημαίνει απαλλαγή από τις καθυστερήσεις των ραντεβού και ανεύρεση των κατάλληλων ιατρών και άλλων προμηθευτών υγείας, εφόσον το επιθυμεί ο ασφαλισμένος
 • Παροχή ιατρικής συμβουλής σε υπάρχοντα προβλήματα υγείας από την ιατρική ομάδα, αλλά και από ανεξάρτητους ιατρούς
 • Πληροφορίες για συμβεβλημένα και εφημερεύοντα νοσοκομεία και φαρμακεία, ιατρούς δικτύου (εκτίμησης του περιστατικού) και για άλλες παροχές υπηρεσιών υγείας
 • Αναλυτική περιγραφή των παροχών ζωής και υγείας που σας παρέχονται μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο της NN.

Το ασφαλιστικό έτος ξεκινάει από 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε έτους.