Νομικό & Θεσμικό Πλαίσιο

Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν, από τις Υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, το Κοινοτικό Δίκαιο, που ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία και τις διατάξεις του Καταστατικού του Ταμείου. Υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και στον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η συνταξιοδοτική ασφάλιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακολουθεί το σύστημα των τριών πυλώνων. Τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης είναι η κυρίαρχη μορφή συνταξιοδοτικής ασφάλισης του Δεύτερου Πυλώνα. Στην Ελλάδα το Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την δημιουργία ΤΕΑ υπάρχει από το 2002.

Σύστημα τριών πυλώνων

Οι ευρωπαϊκές χώρες διαθέτουν τρεις κατηγορίες συνταξιοδοτικών παροχών αποκαλούμενες ως σύστημα τριών πυλώνων και περιλαμβάνουν:

Πρώτος πυλώνας

Περιλαμβάνει τα σχήματα κοινωνικής (κρατικής) ασφάλισης παρεχόμενα από το κράτος

Δεύτερος πυλώνας

Περιλαμβάνει τα σχήματα επαγγελματικών συντάξεων που παρέχονται στους εργαζόμενους μέσω ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών (ομαδικά ασφαλιστήρια) ή Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης

Τρίτος πυλώνας

Κατατάσσονται όλες οι υπόλοιπες μορφές ιδιωτικής αποταμίευσης περιλαμβανόμενων των ατομικών ασφαλιστικών συμβολαίων